میز خدمت مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی
 مدیریت منابع فیزیکی و طرحهاي عمراني
 ردیف
 عنوان خدمت
 فرآیند خدمت
 مستندات مورد نیاز
 مسئول ارائه خدمت
 ۱ احداث پروژه
 فرآیند  مستندات  
۲ نظارت پروژه
 فرآیند  مستندات  
۳
اجرای پروژه های ساختمانی
فرآیند
مستندات
 
۴ بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت مالی پروژه ها
 فرآیند  مستندات  
۵ انتخاب مشاور ذیصلاح
فرآیند مستندات
 
  انعقاد قرارداد با پیمانکار
فرآیند
مستندات