میز خدمت مدیریت امور مالی
مدیریت امور مالی
 ردیف
 عنوان خدمت
 فرآیند خدمت
 مستندات مورد نیاز
 مسئول ارائه خدمت
 ۱ فیش حقوقی بازنشستگان
مراجعه به سامانه
   
 ۲
فیش حقوقی کارمندان شاغل
مراجعه به سامانه
   
۳
 تأمین اعتبار و تعهدات  فرآیند مستندات
 
۴
پرداخت حقوق و عائله مندی بازنشستگان و وظیفه بگیران
فرآیند
مستندات
 
۵