برای دسترسی به سامانه نظام پیشنهادات کارکنان وزارت بهداشت کلیک کنید

 

نظرسنجی

مقدمه :

 ﻧﻈــﺎﻡ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎ، ﺗﻜﻨﻴﻜــﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻲﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﻜــﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴــﺄﻟﻪ ﻳﺎﺑﻲ، ﭼﺎﺭﻩ ﺟﻮﻳﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ، ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ، ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ خدمات ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﻓﺮﺍﻫﻢ می نمایند، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺮح  ﺷﺪﻩ نیز ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

لذا ارائه پيشنهاد توسط كاركنان دانشگاه مي تواند در تمامي زمينه هاي اختصاصي و عمومي حوزه ذيربط به عمل آيد. معهذا برنامه هاي مربوط به تحول اداري كه مي تواند منجر به رعايت صرفه و صلاح اقتصادي دانشگاه بهسازي و اصلاح در فرايندهاي انجام كار و بهبود و ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي دانشگاه از اولويت هاي پذيرش و بررسي پيشنهادها خواهد بود.

 

الف-شرايط پيشنهادات:

1- پيشنهادات بايد در جهت بهبود روند انجام كار باشد.

2- پيشنهادات نباید در زمان دريافت و يا ثبت، در دستور كار دانشگاه باشد و یا قبلا در سيستم اجرا نشده باشد.

3- پيشنهادات نبايد تكراري باشد.

4- در تعداد اعضای پيشنهاد دهنده محدوديتي وجود ندارد

 5- حاوی راه حل يا شيوه مشخصی برای ايجاد تغيير در وضعيت موجود در بخش مورد نظر باشد

6- پيشنهاد بايد توجيه فني ، اقتصادي ، كاربردي و يا كيفي داشته باشد.

7- پيشنهادهايي كه اجراي عملي آن با امكانات فعلي و وضعيت موجود عملي باشد.

8- پيشنهاد نبايد مغاير با سياست‌ها، قوانين و مقررات سازمان باشد.

9-  پيشنهاد در قالب كار كارشناسي و يا پروژه تحقيقاتي قبلا اجرا و يا تصويب نشده باشد.

10- پيشنهاد بايد خوانا بوده و مفهوم آن كاملاً واضح و روشن باشد.

11-پيشنهاد از كارهاي كارشناسي ارجاع شده در قالب وظايف سازماني نباشد.

12-پيشنهادات نباید تنها به ذكر مشكل پرداخته و هيچ راهكار عملي نداشته باشد.

13-پیشنهادات نباید شكايات و خرده گيري هاي شخصي و اداري بدون جهات علمي، فني و تخصصي باشد

 

 

 

 

 

 ب- سطوح پذیرش و تشویق پیشنهادات

             کلیه پیشنهادات در سه سطح قابل ارزیابی و پذیرش خواهند بود.

 

سطح اول : در واحد

    در ابتدا عنوان پیشنهادات توسط پیشنهاد دهنده به نماینده شورای پیشنهادات دانشگاه مستقر در واحد ارائه وسپس در جلسه ای که به همین منظور با حضور ریاست واحد و اعضای دیگر تشکیل می گردد مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد و در صورت تایید عنوان ، به پیشنهاد دهنده یا پیشنهاد دهندگان جهت تکمیل فرم مربوطه جهت تشریح موضوع پیشنهادی عودت داده می شود که در صورت تایید نهایی در واحد اجرا می شد در غیر اینصورت وضمن تایید به سطح دوم ارجاع می گردد

 

سطح دوم : شورای پیشنهادات دانشگاه

    پیشنهاداتی که در واحد تایید و شملیت بیشتری از واحد داشته باشند یعنی در واحدهای دیگر نیز قابلیت اجرا داشتهخ باشند برای طرح  تصویب به شورای پیشنهادات دانشگاه ارسال می گردند تا در جلسه مذکور مطرح شوند. در صورت تایید به پیشنهاد دهنده جهت انجام مراحل بعدی ابلاغ خواهد شد .

سطح سوم : هیات رییسه

     در صورتی که موضوع پیشنهادی  برای کل دانشگاه قابل تسری باشد و یا از لحاظ تامین هزینه های مالی نیاز به مصوبه هیات رییسه داشته باشد به جلسه مذکور ارجاع داده می شود

 

موارد تشویقی :

مبلغ تشویقی برای پیشنهادات پذیرفته شده به شرط اجرا به شرح ذیل می باشد :

سطح سطح واحد:                    50هزار تومان + لوح تقدیر

سطح شورای پیشنهادات  :          300 هزار تومان + لوح تقدیر

سطح هیات رییسه :                    یک سکه تمام بهار آزادی + لوح تقدیر