چاپ        ارسال به دوست

هجدهمین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی


وزارت بهداشت ، درمان و آموزشپزشکی
معاونت آموزشی
مرکز امور هیئت علمی
هیات مرکزي جذب اعضاي هیات علمی


با استعانت از درگاه خداوند متعال و در آستانه سال نو و با تبریک اعیاد شعبانیه به اطلاع می رساند، هیات مرکزي جذب اعضاي هیات علمی مرکز امور
هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هیجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی
در رشته هاي علوم پایه و بالینی دانشگاهها / دانشکدههاي علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار مینماید ثبت نام به صورت
متمرکز و اینترنتی بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیري میباشد.


مهلت ثبت نام از اول 27 اسفندماه 1399 تا ساعت 24 مورخ 31 فروردین 1400 می باشد

توصیه مهم: داوطلبان محترم، در احتساب امتیازات علمی ، صرفاً به مستندات بارگذاري شده به صورت الکترونیکی در سامانه،
امتیاز تعلق میگیرد


شرایط عمومی
الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوري اسلامی و قانون ساسی
ب) تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی
ج) داشتن تابعیت جمهوري اسلامی ایران
د) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفري و جزائی
ه) عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روان گردان
و) انجام خدمت وظیفه عمومی ، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان)
ز) تایید صلاحیت هاي علمی و عمومی داوطلبان در هیات هاي اجرایی جذب دانشگاهها و هیات مرکزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالی
انقلاب فرهنگی


شرایط اختصاصی
1- دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (و یا گواهی دوره فلوشیپ) در رشته هاي بالینی و دانشنامه دکتراي تخصصی (Ph.D ) و یا مدرک
کارشناسی ارشد در رشته هاي علوم پایه
2- حداکثر سن براي داوطلبین استخدام که مدرك کارشناسی ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دکتري تخصصی (Ph.D ) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ 45 سال است .
   تبصره 1: مستخدمینی که داراي مدرك دکتراي تخصصی (Ph.D)، بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها درصورت دارا بودن حداکثر 15 سال سنوات
   خدمت می توانند در فراخوان جذب هیات علمی شرکت نمایند. شرایط سنی این دسته متقاضیان مطابق بند 2 شرایط اختصاصی خواهد بود.
   تبصره 2: مستخدمین کشوري با مدرك کارشناسی ارشد به استثناي کارشناسی ارشد رشته تکنولوژي اتاق عمل (با رعایت شرایط تبصره 1) نمیتوانند در
   فراخوان شرکت نمایند.
3- شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع میباشد.
   تبصره : چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون Ph.D یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از
دستور کار جذب خارج خواهد شد.

4- شرکت متعهدین خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاهها بلامانع است. شرکت در فراخوان (متعهدین خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی میگذرانند در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت کتبی موسسه مبداء ممکن خواهد بود.)

   تبصره 1-4) دانش آموختگان مقاطع صرفاً دکتراي تخصصی (Ph.D) و کارشناس ارشد جهت شرکت در فراخوان نیاز به شروع تعهدات در دانشگاهها ندارند.

   تبصره 2-4) متقاضیان کارشناس ارشد و Ph.D که بنا به نیاز دانشگاه بصورت کتبی، تعهدات خود را بصورت غیر هیئت علمی میگذرانند نیز می توانند در
فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت/محل تعهد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت نمایند.

   تبصره 3-4) شرکت در فراخوان براي مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت( 24 ماه) میسر می باشد. بدیهی است
جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرایند صدور کارت پایان خدمت خواهد بود.


   تبصره 4-4) متخصصین متعهد خدمت درمانی صرفاً در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و در صورت موافقت کتبی دانشگاه محل تعهد در فراخوان سایر دانشگاهها نیز میتوانند شرکت نمایند.
لازم به ذکر است چنانچه کمتر از 6 ماه به پایان تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت آنان در فراخوان علیرغم نداشتن موافقت کمیسیون
مشترك آموزش و درمان وزارت متبوع در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکی کشور بلامانع می باشد.


   تبصره 5-4) متخصصین متعهد خدمت درمانی که از سهمیه استخدامی و یا از سهمیه مناطق محروم و سهمیه خانمها جهت پذیرشدر دوره
تخصصی استفاده کرده باشند، صرفا دًرصورت داشتن موافقت کمیسیون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.

   تبصره 6-4) متخصصین داراي دانشنامه تخصصی دندانپزشکی که بصورت درمانی یا هیات علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند میتوانند در فراخوان
دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت نمایند. و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت/محل تعهد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت نمایند.

   تبصره 7-4) دارندگان مدرك قبولی دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصصرا به صورت درمانی یا هیات علمی میگذرانند صرفا مًی توانند در
فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمایند.
این متقاضیان پس از شروع تعهدات میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و همچنین تنها در صورت باقی ماندن حداکثر 6 ماه به پایان
تعهدات (فوق تخصص) و با موافقت کتبی دانشگاه محل خدمت/محل تعهد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها نیز شرکت نمایند .
5- عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرشمدارك مشابه ممنوع میباشد .
6- بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شوراي عالی انقلاب فرهنگی ،نخبگان می توانند جهت شرکت در فراخوان 5 انتخاب داشته باشند که می بایست
دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات علمی دانشگاهها داراي اولویت میباشند
مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمایند.
7- ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 15 درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان 25 درصد و
بالاتر، رزمندگان با حداقل 6 سابقه حضور در جبهه که داراي مدرك علمی دکتراي مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت می باشند و شرایط علمی مصوب
شوراي عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند در اولویت استخدام قرار دارند.
8- متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و یا دوره هاي غیرحضوري تحصیلات خود را به پایان رسانیدهاند نمیتوانند در فراخوان
جذب هیات علمی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور شرکت نمایند.
9- اعضاي هیات علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور نمیتوانند در فراخوان شرکت نمایند
10- متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر میتوانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمایند، در
غیر این صورت تنها میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت نمایند .
11- متقاضیان دارنده مدرك تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایینتر را ندارند.
   تبصره: در مواردي که اعلام نیاز دوره فلوشیپ قید شده، تصمیم گیري در مورد بررسی پرونده ها با مدرك تخصصی (درصورت عدم مراجعه متقاضی با
مدرك دوره فلوشیپ اعلام شده) بر عهده هیئت مرکزي جذب خواهد بود.
- دانش آموختگان رشته هاي مامایی، بهداشت باروري و کلیه گرایشهاي پرستاري تنها به صورت بالینی جذب دانشگاههاي
علوم پزشکی خواهند شد.
- دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا- طب ورزشی- طب کار- پزشکی اجتماعی و طب سالمندي پساز فراغت از تحصیل
میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.
- دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارایه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.

- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرشیا پساز آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان
لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می گردد.
- شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود
تبصره: از بین اولویتهاي انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیئت مرکزي جذب تائید کرده است و متقاضی
مکلف است در اولین محلی که هیئت مرکزي جذب تائید مینماید به خدمت مشغول شود.

تذکرات بسیار مهم
استخدام اعضاي هیات علمی در دانشگاهها:
١- منوط به موافقت سازمان اداري استخدامی کشور با اعطاي مجوز جهت جذب خواهد بود
٢- منوط به داشتن ردیف و مجوزهاي استخدامی توسط دانشگاههاي ذیربط خواهد بود .
٣- استخدام اعضاي هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت
مییباشد.
٤- متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته پرستاري به صورت پرستاري مستقر در بالین جذب
میشوند به استناد آیین نامه پرستاري مستقر در بالین تا 5 سال حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند.

رشته های مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ردیف

عنوان رشته

مقطع

توضیحات

تعداد

جنسیت

۱

بیماری های پوست

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۲

بیماری های قلب و عروق

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۳

بیماری های داخلی

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۴

نورولوژی

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۵

بیهوشی

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۶

آسیب شناسی

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۷

پرستاری

دکترای تخصصی پی اچ دی

دکترای تخصصی یا کارشناسی ارشد، ترجیحا دکترای تخصصی
با پایه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه یا کودکان و یا داخلی جراحی

۳

زن یا مرد

۸

پروتزهای دندانی

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۹

تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی ارشد

 

۱

زن یا مرد

۱۰

جراحی عمومی

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۱۱

رادیولوژی

دانشنامه تخصصي

 

۱

زن یا مرد

۱۲

فیزیولوژی پزشکی

دكترای تخصصی پی اچ دی

 

۱

زن یا مرد

۱۳

معارف اسلامی

دكترای تخصصی پی اچ دی

گرایش: مبانی نظری اسلام/ریشه های انقلاب اسلامی. سطح ۴

۱

زن یا مرد

۱۴

نفرولوژی بالغین

دانشنامه فوق تخصصي

 

۱

زن یا مرد

لینک ثبت نام:

https://ippapp.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C032/Persian_WebUI/Packages/Applicants/ApplicantFacultyRegistration.aspx


١١:٤١ - پنج شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٩    /    شماره : ١٢٨٤٧    /    تعداد نمایش : ١٠٣٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: