• برگزاری کارگاه " Real-Time"

  • برگزاری کارگاه "مبانی روش های نوین آماده سازی نمونه و میکرواستخراج در آنالیز آلاینده ها " در روز دوشنبه مورخ 99/12/06

  • سلسله وبینارهای تعاملات علمی

  • برگزاری وبینار کشت سلولی

  • کارگاه " اصول تئوری و جنبه های عملی دستگاه کروماتوگرافی گازی _ اسپکترومتری جرمی"