دسترسی سریع
يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣

 

وظايف عمومي معاونان:

1- ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن

2- تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب

3- ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

4- پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه

5- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

6- برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليت‌ها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذي‌ربط مطابق با اولويت‌هاي دانشگاه

7- همكاري با ساير معاونت‌ها جهت جسن اجراي برنامه‌هاي دانشگاه

8- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه

 

 

وظايف اختصاصي معاون آموزشي:

1- اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياست‌ها، مقررات و فرايندهاي آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه با رويكرد گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

2- برنامه‌ريزي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري واحدهاي ذي‌ربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه

3- پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي

4- اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت

5- برنامه‌ريزي جهت تأمين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي - آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي

6- برنامه‌ريزي آموزشي دانشگاه در راستاي سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين

7- اهتمام به برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي و دانش‌افزايي

8- ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل‌ها به منظور به روز رساني كارآمدي اعضاي هيأت علمي دانشگاه، غنابخشي و ارزش‌مداري و ارائه پيشنهاد لازم به وزارت

9- برنامه‌ريزي براي ارتقاي مهارت‌هاي علمي - تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه

10- نظارت و ارزيابي فرايند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور در دانشگاه با هماهنگي وزارت متبوع