شنبه ٣٠ تير ١٤٠٣

لیست سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه

آدرس وبسایت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

https://vcr.nums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

https://research.mazums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

https://vchresearch.ajums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

https://research.abadanums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://research.mui.ac.ir/fa

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

https://resv.hums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

https://research.kaums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

https://vc-research.kums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مراغه

https://researchvice.mrgums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

https://research.yums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

https://rsh.bums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان

https://research.gums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم کرمان

https://vresearch.kmu.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گراش

https://research.gerums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

https://research.fums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ساوه

https://research.savehums.ac.ir/fa

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

https://research.nkums.ac.ir/index.aspx

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز

https://research.abzums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

https://vcrt.rums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

https://research.muk.ac.ir