دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣

 

نکات مهم برای تنظیم شکواییه

1.      نام ، نام خانوادگی و نشانی دقیق شاکی.

2.      موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع تخلف.

3.      ذکر دلیل شکایت (درصورتیکه ضرر وزیان مالی به مدعی وارد شده، نیز قید گردد) که قابل مطالبه است.

4.      محل وقوع تخلف و زمان انجام تخلف.

5.      مشخصات و نشانی فرد یا افراد مورد شکایت.

6.      ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین.

7.      مدارک و مستندات مورد نظر ضمیمه گردد.

8.      شماره تماس شاکی جهت پیگیری موضوع و یا اطلاع رسانی به ایشان قید گردد.