رسیدگی به شکایات


مسئول حقوق گیرنده خدمت بیمارستان  فرایند نظر سنجی و رضایت  از ارائه خدمات  این مرکز را  به صورت رندوم از بیماران به تفکیک بخش بستری، همراهان و مراجعین درمانگاه با فرم های تدوین شده انجام می دهد.

نتایج دریافت شده پس از تحلیل در کمیته اخلاق بیمارستان مطرح و بررسی می گردد.

صندوق انتقادات و پیشنهادات نیز در لابی بیمارستان و بخش ها جهت دریافت نظرات و پیشنهادات موجود می باشد.

در صورت داشتن نارضایتی و شکایت از ارائه خدمتی خاص در بیمارستان می توانید در شیفت های اداری با مراجعه حضوری به واحد پیگیری امور بیماران که در طبقه چهارم؛ واحد آموزش واقع شده است موضوع را با مسئول مربوطه مطرح کرده تا رسیدگی انجام گردد و در روزهای تعطیل و در شیفت های غیر اداری نیز با مراجعه به دفتر پرستاری رسیدگی به شکایت توسط سوپروایزر کشیک و یا مسئول شیفت انجام می گیرد.


 طرح شکایت می تواند به صورت های ذیل انجام گیرد:

·         با مراجعه حضوری  به واحد پیگیری امور بیماران

·         تماس تلفنی با شماره 44238100(داخلی276) و در شیفت های  غیر اداری تماس با داخلی 270

·         به صورت کتبی از طریق صندوق های رسیدگی به امور بیماران که در طبقات مختلف نصب گردیده است

·         ارسال پیامک به شماره تلفن 0915079220

·         از طریق سامانه 190


بررسی موضوع و اعلام نتیجه به فرد شکایت کننده توسط واحد پیگیری امور بیماران انجام می شود و در صورت عدم جلب رضایت، موضوع با ریاست بیمارستان مطرح شده و در غیر این صورت موضوع با اداره نظارت بر درمان و رسیدگی مطرح می گردد.