چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

آموزش مجازی

راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی

 

آدرس سامانه:

http://lms.medsab.ac.ir

 

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز