سومین برنامه استراتژیک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

این برنامه با همکاری نمایندگان حوزه های مختلف دانشگاه برای دوره بلند مدت 5ساله (1398 - 1394) با شرکت در کارگاه هاي آموزشی و تشکیل جلسات منظم، با انجام بیش از 1150 نفر ساعت کار گروهی، تهیه و تنظیم شد.

 

جهت دریافت برنامه و ضمایم روی لینک مربوطه کلیک کنید:

   دانلود : جداول تفصیلی برنامه استراتژیک دانشگاه           حجم فایل 1631 KB
   دانلود : استراتژیهای دانشگاه           حجم فایل 215 KB
   دانلود : برنامه استراتژیک دانشگاه           حجم فایل 1619 KB