• کارگاه طراحی پرایمر
  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی برگزار می کند کارگاه طراحی پرایمر

 • کــــــــارگاه تئوری و عملی کشت ســــــلول
  کــــــــارگاه تئوری و عملی کشت ســــــلول

 • کارگاه Real-Time PCR
  استخراج RNA انجام Real time pcr تفسیر ازمایش Real time pcr

 • تعرفه خدمات
  تعرفه خدمات

 • فروش انواع رده های سلولی
  فروش انواع رده های سلولی و ارائه خدمات آموزشي در زمينه کشت و بانك سلول