يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١
فرم نظرسنجی آسیبهای اخلاقی
فرم نظرسنجی چالش های اخلاقی

خواهشمند استجهت اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشگاه، نظرات خود را درباره ی مصادیق چالش های اخلاقی آموزشی و بالینی مرقوم فرمایید.


بدیهی است است جهت رعایت اصول اخلاقی از افشای نام افراد خودداری شود.


مصادیق چالش های اخلاقی از قبیل :

1- افشای اسرار بیماران ( مصادیق آن شامل: گرفتن عکس و فیلم بدون اجازه از بیمار و مددجو، از پرونده و سایر مستندات مربوط به بیمار و ... )

2- عدم رعایت عدالت در حقوق بیماران و ارائه خدمت به بیماران و مددجویان

3- عدم رعایت اختیار بیمار ( اتونومی بیمار) شامل:عدم ارایه دادن اطلاعات کامل جهت تصمیم گیری در مورد پروسه درمانی و گرفتن رضایت آگاهانه

4- خطاهای پزشکی ( تشخیص اشتباه، درمان اشتباه، تاخیر در ویزیت و ...)

5- خطاهای سایر کادر درمان ( پرستار، ماما، پرسنل اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و ...)

6- عدم رعایت مقررات و استانداردهای درمانی و مراقبتی برای تمام گروه های کادر درمان ( پرستار، ماما، پرسنل اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و ...)

7- عدم رعایت مقررات قانونی در بیان خبر ناگوار توسط پزشک همچون خبر تشخیص بیماری، مرگ، قطع عضو، مرگ مغزی و ...)

8- حقوق بیمار در حال مرگ ( عدم توجه به درد و رنج بیمار، عدم توجه به فرهنگ بیمار، عدم رعایت محیط خصوصی، عدم رعایت نکات شرعی و ...)

9- عدم رعایت حریم شخصی بیمار ( عدم رعایت طرح انطباق، اجازه گرفتن از بیمار قبل از انجام پروسیجر و ...)

10- عدم آموزش صحیح اصول مراقبت و نکات جدید درمانی و به روز به دانشجو توسط اساتید

11- عدم آموزش صحیح اصول مراقبت و نکات جدید درمانی و به روز به پرسنل درمانی توسط مسؤلین مربوطه و سوپروایزرها

12- عدم رعایت ارتباطات حرفه ای (بین کادر درمان، کادر درمان با دانشجویان و بالعکس، کادر درمان با بیماران )

نام(اختیاری)
نام خانوادگی(اختیاری)
شماره تماس جهت پیگیری (اختیاری)
مربوط به اساتید و کارکنان:
مربوط به دانشجویان:
مربوط به حوزه
شماره دانشجویی (اختیاری)
رشته تحصیلی (الزامی)
*
ترم (الزامی) *
آسیبهای اخلاقی مشاهده شده


سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6 کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

EDC@medsab.ac.ir