بسمه تعالی

لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
سپس در صورتیکه در لیست کارکنان دانشگاه باشید میتوانید در این نظر سنجی شرکت کنید.
(دریافت کد ملی صرفا به این منظور است که هر کارمند یک بار در نظر سنجی شرکت کند و غیر از پرسنل دانشگاه کسی شرکت نکند.)

 کد ملی: