• تقویم کارگاهی شش ماه دوم سال 1400

  • برگزاری کارگاه " آمار مقدماتی "

  • وبینار آموزشی سیستماتیک ریویو

  • برگزاری وبینار پاسخگویی اجتماعی

  • عناوین کارگاه های سال 1400
    برنامه برگزاری حدود 40 کارگاه آموزشی در سال 1400