نظرسنجی مدیران

همکار محترم از نحوه عملکرد و برخورد کدام یک از مسئولین ستادی ذیل رضایت بیشتری دارید.

دکتر داود کوشکی ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان جوین

 

مهندس احمد عباس آبادی کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان جوین

 
 علی سنائی فر مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوین  
 حمید اله آبادی مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان جوین
 
 هیچکدام  
   
 

منو اصلی