آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آئین نامه جدید پرداخت حق اشعه کارکنان هیأت علمی و غیر هیأت علمی، مصوب هیأت امناء دانشگاه به شرح پیوست می باشد.


ضمناً همکاران محترم بایستی فرم های ذیل را دریافت و پس از تکمیل به مسئول فیزیک بهداشت واحد مربوطه خود تحویل نمایند.

 

دانلود : پیوست 2_درخواست تایید گروه پرتوکاری  مراکز کار با پرتوهای یونساز
دانلود : پیوست 4 : فرم تعیین درصد فوق العاده کار با اشعه
دانلود : دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه