سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
منشور حقوق پرسنل

منشور حقوق کارکنان دربیمارستان 

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران ونجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار داردو نجات جان یک انسان از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه خدمت به بیماران و نجات جان انسانهاامری واجب است منشور حقوق کارکنان بیمارستان تدوین گردید تا با رعایت آن خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران فراهم گردد .

- حق مصونیت از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری وکرداری

- حق داشتن امنیت برای ایفای وظایف شغلی اعم ازامنیت  مالی، جانی و شغلی

- حق حمایت ومساعدت قضایی از سوی مسئولین ،درمواردی که به سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد  قانونی قرارمی گیرند

- حق داشتن محیط کاری عاری از خطرات ، ارعاب و دخالت

- حق عدم مشارکت در اقدامات غیراخلاقی و ناشایسته

- حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود  شرع  و قانون

- حق امتناع ازانجام دادن اعمال خلاف اصول قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا   روحی بیمارمی شود

- حق داشتن  محیط ایمن کاری که سازگاربامراقبت کافی از بیمار بوده ومجهز تجهیزات مناسب  جهت  رفع  نیازهای فیزیکی و معنوی پرسنل  باشد.

- حق استفاده از پوشش متناسب با فرهنگ  و موازین اسلامی و برخورداری ازآراستگی وانظباط که موجب عزت نفس ، احترام و نشاط در همکاران و مراجعین می باشد .

- حق رازداری، پرده پوشی وحفظ اسرار بیماران ، همکاران و سازمان که به عنوان  یک  وظیفه اخلاقی و قانونی می باشد .

- حق مشارکت درتعمیم سازی و تصمیم گیری وتشریک مساعی در راستای تحقق اهداف بیمارستان واجرای برنامه های آن

- حق انجام وظیفه مطابق با محدوده ای که به طور قانونی به وی اجازه  داده شده است .

- حق برخورداری ازسلوک مناسب از تکریم ازسوی مسئولین ،کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان

- حق رسیدگی به مشکلات شغلی و پرسنلی از طرف مقام مافوق

- حق استفاده از حقوق و مزایای پرسنلی طبق مقررات

- حق استفاده از مرخصی استحقاقی ، استعلاجی ومرخصی ساعتی طبق قانون و مقررات اداری

- حق درخواست ارزشیابی مناسب ، تشویق وپاداش به منظور افزایش رضایت کارکنان

- پرسنل حق دارند نسخه ای از شرح وظایف ، مسئولیتها ، حقوق وتکالیف خود را دریافت  و آموزشهای لازم برای انجام بهینه خدمت رافراگیرند

- کارکنان حق دارند بدون تشریفات زائدبه  مدیران خوددسترسی داشته باشند .

- کارکنان حق دارندازآموزشهای تخصصی جهت افزایش بهره وری سازمانی برخوردار شوند .

- پرسنل حق دارند فقط درمحدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنمایی های لازم و مناسب به ارباب رجوع  ارائه داده و در زمینه خدمت شفاف سازی کنند .

- پرسنل بیمارستان حق دارنددرتبادل ارائه مراقبت مطلوب و موثر توقع احترام را از بیمارو همراهان وی داشته باشند .

- بر اساس ماده  607 قانون  تمرد نسبت به مامورین دولتی ،   608و 609  قانون هتک حرمت  اشخاص ، پرسنل بیمارستان در قبال تهدید و توهین افراد از طرف  قانون حمایت می شوند .