پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


فرم میزان رضایت از کتابخانه دانشکده پرستاری جوین
نام: *
نام خانوادگی: *
سمت:
میزان رضایت خود را در زمینه هریک از موارد توسط گزینه های تعیین شده مشخص نمائید (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز).
1 میزان رضایت ازفضای بخش امانت کتابخانه(روشنایی، تهویه)؟
5
4
3
2
1
2 میزان رضایت از ساعات کار کتابخانه ؟ 5
4
3
2
1
3 میزان رضایت ازخدمات اطلاع رسانی کتابخانه: منابع جدید، برگزاری کارگاه های آموزشی... ؟ 5 4 3 2 1
4 میزان رضایت از وجود راهنما ها و برچسب قفسه های کتاب، جهت یافتن منابع کتابخانه ؟ 5 4 3 2 1
5 میزان رضایت از جستجو و بازیابی منابع درنرم افزار کتابخانه؟ 5 4 3 2 1
6 میزان رضایت ازعملکرد کتابداران در راهنمایی، جستجوی منابع مورد نیاز و پاسخگویی میز امانت؟ 5 4 3 2 1
7 میزان رضایت ازخدمات امانت کتابخانه (مدت امانت ، تعداد کتاب های امانتی) ؟ 5 4 3 2 1
8 میزان رضایت ازمنابع تخصصی کتابخانه در حوزه های آموزشی دانشکده ؟ 5 4 3 2 1
9 میزان رضایت ازروز آمدی مجموعه کتابخانه ؟ 5 4 3 2 1
10 میزان رضایت ازمنابع الکترونیک موجود درکتابخانه ؟ 5 4 3
2 1
11 میزان رضایت ازعملکرد کتابداران در راهنمایی مراجعان جهت استفاده از با نک های اطلاعاتی ؟ 5 4 3 2 1
12 میزان رضایت ازجستجو و بازیابی مدارک از طریق بانک های اطلاعاتی ؟ 5 4 3 2 1
13 میزان رضایت ازکمیت و کیفیت رایانه های موجود درکتابخانه ؟ 5 4 3 2 1
14 میزان رضایت از فضای سالن مطالعه(روشنایی، تهویه) ؟ 5 4 3 2 1
15 میزان رضایت از تعداد میز و صندلی سالن مطالعه ؟ 5 4 3 2 1
16 در مجموع کتابخانه تا چه حد به سطح انتظار شما نزدیک است ؟ 5 4 3 2 1
نظرات و پیشنهادات"