برنامه خرداد   ماه 1400 پزشکان متخصص بیمارستان ولی عصر (عج) جغتای        
تاریخ ایام هفته اطفال داخلی جراح زنان بیهوشی رادیولوژی آزمایشگاه  قلب
1400/03/01 شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/02 يكشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی  آقای دکتر گردان
1400/03/03 دوشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/04 سه شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/05 چهارشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی  آقای دکتر مجیدی
1400/03/06 پنجشنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/07 جمعه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/08 شنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/09 يكشنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی  خانم  دکتر سعادت پور
1400/03/10 دوشنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/11 سه شنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر اسدپور خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/12 چهارشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی  آقای دکتر کمالی
1400/03/13 پنجشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/14 جمعه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/15 شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/16 يكشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/17 دوشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/18 سه شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/19 چهارشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی  آقای دکتر صبور حسن زاده
1400/03/20 پنجشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر شهرآبادی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/21 جمعه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/22 شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی اعلام مدیر گروه خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/23 يكشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی اعلام مدیر گروه خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی  آقای دکتر مجیدی
1400/03/24 دوشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی خانم دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/25 سه شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی خانم دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/26 چهارشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی خانم دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی  آقای دکتر کمالی
1400/03/27 پنجشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی خانم دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/28 جمعه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی خانم دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/29 شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی خانم دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی   
1400/03/30 يكشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی خانم دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی  آقای دکتر صبور حسن زاده
1400/03/31 دوشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترپارسایی آقای دکتر شهرآبادی خانم دکتر اسدپور خانم دکتر علیمرادی آقای دکتر فاطمی خانم دکتر هاشمی