پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

شرح وظایف واحد خواهران

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1 - اجرای ضوابط و خط مشی‌های ابلاغی از سوی مسئول مافوق

2 – انجام امور اتوماسیون اداری و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

3 – حضوری جدی و فعالیت مستمر در خوابگاههای دانشجویی دختران و توجه به مشاوره آنها

4 – تلاش در جهت ایجاد فضای معنوی توأم با نشاط از طریق نظارت بر خوابگاهها و برنامه‌ریزی جهت انجام فعالیت‌های دینی، فرهنگی و سیاسی در خوابگاههای دختران

5 – برگزاری جلسات مشاوره ویژه دختران دانشجو در خوابگاهها

6 – فراهم کردن زمینه پاسخگویی به شبهات و ابهامات دانشجویان دختر جهت ارتقای بینش فرهنگی سیاسی و اعتقادی دانشجویان

7 – ایجاد ارتباط، تعامل و همکاری مستمر با مسئولین امور زنان دانشگاه و مراکز مرتبط با مسائل زنان در سطح شهرستان با هماهنگی مسئول نهاد

8 – ارتباط با اساتید خانم و برنامه‌ریزی جهت جذب و مشارکت آنان در فعالیتهای فرهنگی

9 – ارتباط مستمر با مخاطبین خاص در دانشگاهها، دانشجویان غیر ایرانی، نخبگان علمی، فرهنگی، سیاسی و ...

10 – ارتباط مستمر و فعال با خواهران تشکل‌های مختلف دانشجویی به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر تشکل‌ها و فراهم نمودن زمینه وفاق و تشریک مساعی در میان نیروهای فعال فرهنگی سیاسی خواهران در دانشگاه

11 – ارتباط مستمر با ادارات امور خواهران در ستاد و ارائه پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیت خود

12 – رصد فضای فرهنگی سیاسی و شناسایی جریان‌های فعال در فضای دانشگاه در مباحث متنوع خصوصاً در حوزه مسائل زنان

13 – شناسایی،‌ جلب و جذب مشارکت خواهران دانشگاهی فعال در فضای دانشگاه در مباحث متنوع خصوصاً در حوزه مسائل زنان

14 – شرکت در شورای برنامه‌ریزی دفتر نهاد، شوراهای استانی، راهبردی استادی و مشورتی دانشجویی دانشگاه

15 – شرکت در جلسات و نشست‌های سالیانه که از طریق دفتر مرکزی اعلام می‌شود

16 – پیشنهاد و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی سیاسی مصوب و اسیر فعالیتهای دفتر

17 - شرکت در دوره‌های آموزشی (حضوری و غیرحضوری) دفتر مرکزی

18 - انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست و تسلیم گزارش کار به مسئول مافوق