دسترسی سریع
جمعه ٠٨ مهر ١٤٠١

شرح وظایف مسوول انبار

 

-  نظارت بر فعاليتهاي انبارهاي تحت سرپرستي.

-  انجام بازرسيهاي لازم از انبارهاي تحت سرپرستي و رسيدگي به موجودي آنها.

-  نظارت در اجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در واحدهاي تحت سرپرستي.

-  نظارت در انتقال كالا از انباري به انبار ديگر به منظور جلوگيري از پيدايش كسر و كمبود كالا.

-  شركت در كميسيون هاي مربوط به ترخيص كالاها.

-  نظارت به انجام امورمربوط به بيمه كالاهاي موجود در انبارهاي تحت سرپرستي.

-  رسيدگي به گزارشات ماهيانه انبارها.

-  نظارت بر امر تحويل و تحول انبارها.

-  مراقبت در اجراي خط مشي تعيين شده و بخشنامه ها و مقرراتي كه از طرف مقام مافوق ابلاغ

 مي شود .

-  صدور دستورالعمل به منظور راهنمايي انبارداران از لحاظ طبقه بندي كردن و طرز نگاهداري كالا در انبار و رعايت شرايط ايمني آنها.

-  تشريك مساعي با مقام مافوق در انجام وظايف محوله.

-  تهيه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.

-  انجام ساير امور مربوطه.

 

 

شرح وظايف پست سازماني انباردار

 

-         تطبيق كالاهاي خريداري شده به انبار با نمونه اصلي آنها.

-         رسيدگي موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش.

-         ثبت كالاهاي تحويل و دريافتي در كارتهاي انبار و نظارت درورود و خروج لوازم و اجناس و كالاها و همچنين امضاء كليه اسناد مربوط.

-         نظارت بر تمامي فعاليتها واجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستي.

 

شرح وظایف امین اموال

  ·   کنترل قبض انبار و حواله های صادره بصورت سریال و مطابقت با مشخصات اموال مربوطه

·         رسیدگی به وضعیت  انبارهای اسقاط و مازاد مربوط به اموال تحت ابواب جمعی

·         شناسایی اموال فرسوده و غیرقابل استفاده و خارج نمودن آنها از فهرست اموال واحد

·         رسیدگی به وضعیت صورتحسابها و بررسی و تطبیق آنها با آیین نامه های اموال

·         نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حق الااشتراک و ثبت در دفاتر قانونی

·         تهیه ریز اموال مورد مزایده و اخذ مجوز از مسئولین ذی ربط جهت برگزاری مورد مزایده

·         دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدها و ثبت و نگهداری حساب آنها

·         بایگانی اسناد و مدارک مربوط به قبوض و حواله های انبار و اسناد انتقال و تطبیق با صورتحسابهای مربوطه

·         تنظیم و ارسال سیاهه های اموالی به مدیریت امور مالی جهت اقدام لازم

·         الصاق برچسب مناسب بر روی اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرمهای اموال واحدها

·         کنترل اموال موجود به شیوه نوین و نگهداری حساب آنها با مشخصات کامل

·         جمع آوری اموال مازاد و اسقاط در انبار مربوطه

·         صدور پروانه خروج و تهیه اسناد انتقالی برای اموال تحت ابواب جمعی

·         صدور مفاسا حساب اموالی برای کادر شاغل در دانشکده

·         انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی و تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها

·         انجام نظارت لازم در جابجایی کالاها و اموال غیرمصرفی در واحد ذی ربط

·         شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات