آموزش نرم افزار های مدیریت منابع

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 97/09/07

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

آشنایی با پایگاه های Clinicalkey وUpToDate

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 97/05/17

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

97/04/27

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

آشنایی با  علم سنجی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 97/07/14

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

سایت دانشگاه

کارگاه آشنایی با پروفایلهای علمی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

فائزه حقیقی

97/02/15

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

سایت دانشگاه