اطلاعات تماس ریاست و کارکنان

دکتر عصاررودی- رئیس اداره انتشارات    44018371 - 051

سرکار خانم بشیری کارشناس انتشارات       44018483 - 051