پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


لیست کتب خریداری شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سال96

 

نام کتاب

نویسنده

تعداد

QR مرجع سریع فیزیولوژی گایتون

گایتون/حال/سپهری

2

اصول وفنون پرستاری

روزبهان

2

مراقبت های پرستاری ویژه ICU,CCU

ذاکری مقدم

2

مراقبت های پرستاری ویژه ICU,CCU

عسکری

2

درسنامه جامع مامایی (خلاصه دروس)

تقی زاده

1

اصول وفنون مامایی و روش کار در اتاق عمل

مهری شمسی

1

مامایی وپاراکلینیک در یک نگاه

میرزایی

2

اصول آموزش مشاوره در تربیت جنسی در کودکان ونوجوانان

2

زبان تخصصی مامایی

علیزاده پاسدار

2

آزمایشات کاربردی در مامایی

حسینی،اکبری

2

50شکایت شایع دوران بارداری

آسیه سادات بنی عقیل

2

اصطلاحات پزشکی

صدوقی

2

اصطلاحات رایج وکاربردی در پرستاری He

3

اصول ومهارتهای پرستاری تیلور2015

تایلور

1

اصول و فنون پرستاری 2013

پوتر وپری

2

درسنامه جامع داروهای ایران فارما

1

پرستاری سالمندی

اسدی نوقابی

2

کامل ترین مرجع تست های تشخیصی پاگانا

2

تشخیص ،مراقبت ومهارتهای پرستاری

نیکروان

2

بانک اطلاعات داروهای ژنریک Bar

2

رادیو لوژی برای رادیو تکنولوژیست ج1/Nor

1

رادیو لوژی برای رادیو تکنولوژیست ج2/Nor

1

اصول مدیریت پرستاری

دهقان نیری

2

مفاهیم ونظریه های پرستاری

2

راهنمای جامع تزریقات

1

راهنمای سریع آموزش به بیمار

2

درسنامه پرستاری کودکان (کودک سالم)

1

درسنامه پرستاری کودکان (کودک بیمار)

1

مراقبت های پرستاری ویژه ICU,CCUو دیالیز

بصام پور

2

چگونه گزارش پرستاری بنویسیم

1

پرستاری وبهداشت مادران ونوزادان 2013

لیفر

1

آب والکترولیت و کلیه 2016

نلسون

2

آنکلوژی 2016

نلسون

2

خواندن فوری الکتروکاردیو گرام

2

اصول گزارش نویسی برای پرستاران

2

دیالیز ومراقبت های پرستاری

1

درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3

ایلدرآبادی

1

پرستاری بهداشت خانواده

2

خلاصه دروس پرستاری داخلی جراحی

برونر/فیپس/
بلک/لاکمن

1

درسنامه مامایی مایلزج 1

تقی زاده

1

درسنامه مامایی مایلزج 2

تقی زاده

1

درسنامه مامایی مایلزج 3

تقی زاده

1

درسنامه اختلالات جنسی

1

دستنامه مهارتهای پرستاری تیلور2011

1

معاینات بالینی و شرح حال2017

باربارابیتز

1

فارماکولوژی کاتزونگ2015ج1

1

فارماکولوژی کاتزونگ2015ج1

1

اصول ومهارتهای بالینی پرستاری

پوتر وپری

1

سری 17جلدی برونر2014

1

فیزیولوژی گایتون2016ج1

1

فیزیولوژی گایتون2016ج2

1

درسنامه پرستاری کودکان ونگ2015تک جلدی

1