معرفی اعضا شورای پژوهشی

    دکتر رقیه زردشت       
    دکتر حمیده یزدی مقدم   
    دکتر سید جمال میرموسوی   
    دکتر رضا فروزان
    آقای مجتبی راد    
    دکتر مصطفی راد
    خانم رها صالح آبادی 
    دکتر محمد حسن رخشانی 
    خانم مریم گودرزیان  
    دکتر عبدالقادر عصاررودی
    خانم مرجان وجدانی