معرفی اعضا مرکز

رئیس مرکز: دکتر دلبری، دکترای علوم اعصاب سالمندی

معاون پژوهشی مرکز: دکتر علیرضا موسوی جراحی، دکترای اپیدمیولوژی

 مدیر داخلی مرکز: مریم گودرزیان، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان