پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


لیست کارگاه های 1398

جستجوی منابع الکترونیکی فارسی

مدرس: زهرا کلاته میمری

تاریخ برگزاری: 98/09/24

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: دانشجویان و پژوهشگران

محل برگزاری: سالن IT دانشکده پرستاری جوین

لیست شرکت کنندگان: لیست

آموزش نرم افزار آذرسا (پروفایل اعضا، امانت)

مدرس: احسان امینی

تاریخ برگزاری: 98/06/11

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: کتابداران

محل برگزاری: کتابخانه مرکزی

لیست شرکت کنندگان: لیست

آموزش نرم افزار آذرسا (آماده سازی، منابع دیجیتال، جستجو(

مدرس: احسان امینی

تاریخ برگزاری:  98/06/10

محتوای آموزشی:  محتوا

گروه هدف: کتابدارن

محل برگزاری: سالن آموزش پردیس

لیست شرکت کنندگان: لیست 

آموزش نرم افزار آذرسا (سازماندهی، درج موجودی، ورودی و خروجی)

مدرس: احسان امینی

تاریخ برگزاری: 98/06/09

محتوای آموزشی:  محتوا

گروه هدف: کتابداران

محل برگزاری: سالن آموزش پردیس

لیست شرکت کنندگان: لیست

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Pubmed و ScienceDirect

مدرس: خانم کلاته میمری

تاریخ برگزاری: 98/02/07

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: دانشجویان و اعضای هیات علمی

محل برگزاری: دانشکده پرستاری جوین

لیست شرکت کنندگان: لیست

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus

مدرس: خانم کلاته میمری

تاریخ برگزاری: 98/02/02

محتوای آموزشی: محتوا

گروه هدف: دانشجویان و اعضای هیات علمی

محل برگزاری: دانشکده پرستاری جوین

لیست شرکت کنندگان: لیست