• فروش انواع رده های سلولی
  فروش انواع رده های سلولی و ارائه خدمات آموزشي در زمينه کشت و بانك سلول

 • حمایت از طرحهای گیاهان دارویی از سوی شرکت های مرکز رشد دانشگاه
  اتاق کشت سلول آماده ی خدمات دهی به محققین و دانشجویان

 • ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققین
  ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققین شماره تماس:05144018363

 • آخرین مقالات چاپ شده
  آخرین مقالات Q1 در شهریور و مرداد 97 با افیلیشن مرکز

 • برگزاری کارگاه مبانی آشنایی با Real Time PCR
  برگزاری کارگاه مبانی آشنایی با Real Time PCR