• کــــــــارگاه تئوری و عملی کشت ســــــلول
  کــــــــارگاه تئوری و عملی کشت ســــــلول

 • کارگاه Real-Time PCR
  استخراج RNA انجام Real time pcr تفسیر ازمایش Real time pcr

 • تعرفه خدمات
  تعرفه خدمات

 • فروش انواع رده های سلولی
  فروش انواع رده های سلولی و ارائه خدمات آموزشي در زمينه کشت و بانك سلول

 • حمایت از طرحهای گیاهان دارویی از سوی شرکت های مرکز رشد دانشگاه
  اتاق کشت سلول آماده ی خدمات دهی به محققین و دانشجویان