دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠
کارگاه ها و دوره های آموزشی

قسمت اول فایل های کارگاه فرآیند نویسی

قسمت دوم فایل های کارگاه فرآیند نویسی

صوت کارگاه فرآیند نویسی

کارگاه فرآیند نویسی