واحد مددکاری بیمارستان با هدف کمک به بیمار و خانواده آنان و با تکیه بر توانایی ها و استفاده از منابع موجود با رعایت اصل رازداری حرفه ای برای حل مشکل یا رفع نیاز مددجویان اقدام کرده تا مددجویان به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست پیدا کنند.

فعالیتهای واحد :

1-  مراجعه روزانه به بخش ها و اوژانس بیمارستان با هدف موردیابی و پیگیری های لازم

2-  برقراری ارتباط حرفه ای با بیماران و همراهان وی وارائه خدمات مشاوره ای به آنان به منظور کاهش اضطراب و دریافت اطلاعات لازم در مورد مشکلات اجتماعی و خانوادگی آنها (تعامل با بیمار و خانواده)

3-  هماهنگی با تیم درمان در خصوص رفع مشکلات بیماران مراجعه کننده و یا همراهان آنان (تعامل با اعضای درمان)

4-  ارائه خدمات مشاوره، ارجاع و پیگیری امور بیمه ای بیماران سرپایی و بستری (تعامل با بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، کمیته امداد روستایی و...)

5-  راهنمایی و معرفی بیماران و خانواده آنان جهت استفاده از امکانات پزشکی و توانبخشی و حمایتی سایر مراکز با در نظر گرفتن محل سکونت آنها (تعامل با بیمارستانها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ...)

6-  پیگیری پرونده بیماران بستری که فاقد بضاعت مالی، بیمه و یا بدون همراه و یا ارجاعی از مقام قضایی باشند.

7-  ارزیابی روانی- اجتماعی بیمار از طریق ارتباط و مصاحبه با بیمار و خانواده با رعایت اصل رازداری حرفه ای (ثبت در فرم های ارزیابی مددکاری اجتماعی)

8-  برقراری ارتباط با سایر موسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و حمایتی  جهت استفاده از امکانات و تسهیلات آنان به منظور رفع نیازمندی های بیماران و خانواده آنها

9-  مساعدت مالی و ثبت در سیستم HIS برای بیمارانی که جهت پرداخت هزینه های بیمارستانفاقد بضاعت مالی می باشند

10-                      مصاحبه با بیماران و خانواده به منظور افزایش آگاهی و جلب همکاری آنان در پیشبرد روند درمان

11-                      ایفای نقش های رابط  به منظور تقویت ارتباط و هماهنگی تیم درمان با خانواده و سایر نهادهای اجتماعی

12-                      تهیه و ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مددجویان بر حسب درخواست مراجع قضایی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و غیره...

13-                       تعامل با سایر بیمارستانها دانشگاهی و مراکز غیر دانشگاهی جهت تعیین نوبت مشاوره و سایر خدمات پاراکلینیکی و اعلام وقت به بخش بستری و اعلام به خانواده جهت مراجعه و حضور و همراهی بیمار در ساعت مقرر

14-                      تعامل با کمیساریای سازمان ملل متحد و موسسه ایراک، اورژانس اجتماعی، زندان، دادسراها، کلانتری، پزشکی قانونی، کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، هلال احمر

15-                      پیگیری شناسائی و تعیین هویت بیماران مجهول الهویه و بی سرپرست (تعامل با کلانتری و دادسرای ویژه سرپرستی)

16-                      مکاتبه، مراجعه و ارسال مدارک به خیرین

17-                       پیگیری فرآیند ترخیص بیماران با تشخیص تیم درمان و آماده سازی بیماران جهت ترخیص از بیمارستان (مصاحبه و مذاکره با خانواده، اعلام ترخیص بیمار)

18-                      کمک در جهت رفع مشکلات موجود در خانواده بیمار و ایجاد زمینه پذیرش وی در کانون خانواده (خانواده هایی که از ترخیص بیمار خودداری کرده و به نوعی پاسخگوی تماسها و پیگیری مددکار نیستند)

19-                      بررسی وضعیت اقتصادی و مالی بیماران به منظور نظارت بر میزان پرداخت هزینه های درمانی (تعامل با خیرین، کمیته امداد، سازمان بهزیستی)

20-                      ثبت و ضبط اسناد و مدارک بیماران بستری بدون همراه و ارجاعی از مراجع قضایی

21-                      بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بیمار و همکاری با تیم درمان جهت تشخیص لزوم نگهداری بیماران مزمن روان در بخش های نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی (تعامل با مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی)

22-                      آگاه سازی خانواده های متقاضی ترخیص یا رضایت شخصی جهت اطلاع از عواقب ترخیص بدون دستور پزشک معالج و قطع درمان و ارائه توصیه های لازم جهت لزوم پیگیری درمان در خارج از بیمارستان.

23-                       شناسایی منابع موجود درجامعه و بهره گیری از آن به نفع بیماران و خانواده آنان (تعامل با بهزیستی،خیرین، کمیته امداد و ...).

24-                      مستند سازی فعالیتها و مکاتبات

25-                      شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی

26-                      بررسی موانع قانونی ترخیص بیماران (تعامل با اداره سرپرستی، دادسرا، کلانتری)

27-                      همکاری در جلب مشارکت موسسات و نهادهای مرتبط در خصوص دریافت خدمات بهداشتی درمانی و بهره گیری مناسب از آنان جهت حل مشکلات بیماران (تعامل با سازمان ها و ادارات بهزیستی، کمیته امداد، خیرین)

28-                      نظارت بر فرآیند ترخیص بیمار با بخشهای بستری جهت تحویل آنها به خانواده، سایر افراد حقیقی و حقوقی مجاز

29-                      ارائه نظرات و پیشنهادات جهت ارتقاء کیفی خدمات واحد مددکاری اجتماعی به مقام مافوق

30-                      شرکت فعال در جلسات هماهنگی متشکله در واحد مددکاری به منظور بررسی مشکلات موجود

31-                      ارائه گزارش های ماهانه و یا موردی مربوط به فعالیت های واحد مددکاری به مقام مافوق