انتقاد پیشنهاد قدردانی :

انتقادات پیشنهادات خود رااز طریق سایت قسمت ارائه پیشنهادات و یا به صورت کتبی داخل صندوقهای پیشنهادات قراردهید