مکاتبه با مسئولین:

از طریق سایت بیمارستان قسمت ارائه پیشنهادات و سامانه پیامکی 1000080800می توانید مسائل و مشکلات خود را به اطلاع مسئولین برسانید.