يکشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٠
راهنمای حیطه های جشنواره

حیطه های جشنواره شهید مطهری عبارتند از:

حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

حیطه یاددهی و یادگیری

حیطه ارزشیابی

حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

حیطه یادگیری الکترونیکی

حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی

برای اطلاعات بیشتر در مورد تعاریف و مصادیق بر روی هر حیطه کلیک نمائید.

کارگاه فرآیند نویسی