يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠
شیوه نامه داوری خلاصه فرآیندها
کارگاه فرآیند نویسی