يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠
فرم ارسال خلاصه فرآیندها

به نام خدا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

فرم ارسال فرايند چهاردهمین جشنواره کشوری شهيد مطهري

 

  • عنوان فارسي:

 

  • عنوان انگليسی:

 

  • حيطه نوآوري:

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

 یاددهی ویادگیری

 ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیاتعلمی و برنامه)

 مدیریت و رهبری آموزشی

 یادگیری الکترونیکی

 طراحی و تولید محصولات آموزشی

  • نام همكاران، نوع و ميزان مشاركت هر يك از ايشان در فعاليت مورد نظر را ذكر نماييد. (اولين نفر به عنوان نماينده مجريان محسوب می شود –ردیف قابل افزایش است).

امضاء

ميزان مشاركت

نوع همكاري

درجه دانشگاهي

سمت در اين فعاليت

نام و نام خانوادگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • محل انجام فعاليت:

دانشگاه                                            دانشكده      

گروه/رشته                                    مقطع تحصيلي                                 فاز                           

بيمارستان                                    بخش باليني

  • مدت زمان اجرا:

تاريخ شروع                

 تاريخ پايان 

 

  • هدف كلي:

 

  • اهداف ويژه/ اهداف اختصاصي:

 

  • بيان مساله (ضرورت انجام و اهميت اهداف انتخابي را ذكر كنيد):

 

     10- مرور تجربيات و شواهد خارجي (با ذكر رفرنس):

 

    11- مرور تجربيات و شواهد داخلي (در اين بخش سوابق اجرائي اين نوآوري در دانشگاه و كشور بطور كامل ذكر و رفرنس ذكر شود):

 

   12- شرح مختصري از فعاليت صورت گرفته را بنويسيد (آماده سازي، چگونگي تجزيه و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژي):

 

 13- اجرا و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد:

 

 14- شرح مختصري از فعاليت صورت گرفته را به انگلیسی بنويسيد (آماده سازي، چگونگي تجزيه و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژي، اجرا و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد):

 

 15- شيوه هاي تعامل با محيط كه در آن فعاليت نوآورانه به محيط معرفي شده و يا مورد نقد قرار گرفته را ذكر كنيد.

 

 

16- نتايج  حاصل از اين فعاليت و اين كه فعاليت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست يابد را بنويسيد.

 

17- سطح نوآوري

 در سطح گروه آموزشي براي اولين بارصورت گرفته است.

 در سطح دانشكده براي اولين بارصورت گرفته است.

 در سطح دانشگاه براي اولين بارصورت گرفته است.

 در سطح كشور براي اولين بارصورت گرفته است.

 

دانلود فایل WORD

کارگاه فرآیند نویسی