اطلاعات تماس کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نام حوزه * یکی از حوزه های دانشگاه را انتخاب کنید.
نام واحد/ سمت (یا قسمتی از آن) (در صورتیکه مقداری وارد نکنید کلیه شماره تلفنهای حوزه انتخاب شده نمایش داده میشود.)
نام خانوادگی شخص (یا قسمتی از آن) (در صورتیکه مقداری وارد نکنید کلیه شماره تلفنهای واحد وارد شده در حوزه انتخاب شده نمایش داده میشود.)