دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

عملکرد اداره پرستاری در سال 96

 

در میان فعالان عرصه سلامت ، پرستار به عنوان وسیع ترین طیف در خط مقدم تعامل با بیماران درتوسعه این دیدگاه جایگاه ممتازی دارد که با برنامه ریزی اصولی جهت ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری می توان گامهای بلندی در جهت ارتقاء سطح سلامت اقشار جامعه و افزایش رضایتمندی مراجعین برداشت بنابراين دفتر پرستاري معاونت درمان مي تواند نقش مهمي درتوسعه سلامت جامعه داشته باشد.این فرایند شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل است که برای انجام آن نیاز به تنظیم اهداف کلی و برنامه عملیاتی می باشد.بر این اساس برنامه کلی این مدیریت که در راستای برنامه عملیاتی ابلاغی وزارت می باشد به شرح ذیل می باشد:

1-    دسترسی احاد مردم شهرستان سبزوار به مراقبت های با کیفیت و ایمن در سطج جامعه

2-   صدور و اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای به پرستاران واجد شرایط

3-   ارتقا شاخصهای ملی مراقبتهای پرستاری در بالین

4-  ارتقا کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده به بیماران

5-  ارتقا سطح علمی و دانش کارکنان جامعه پرستاری

6-  مدیریت نیروی انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        دسترسی احاد مردم شهرستان سبزوار به مراقبت های با کیفیت و ایمن در سطج جامعه

1-ارتقاءکمی وکیفی مراکز ارائه مراقبت های پرستاری درمنزل Care Home

2-صدور مجوز برای 5 مرکز در سطح شهرسبزوار و شهرستانهای نقاب و جغتای

3-برگزاری جلسه شورای هماهنگی پرستاری شهر سبزوار و تصویب تعرفه و هزینه رفت  وآمد

4-ایجاد واحد Home care  در مراکز بیمارستانی

 

-        صدور و اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای به پرستاران واجد شرایط

1-     اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای در دو مرحله به تعداد   130 نفر از   پرستاران بالینی و24 نفر از  اعضای هئیت علمی

2-     فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در رابطه با مزایای صلاحیت حرفه ای

ارتقا کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده به بیماران

1-     ارائه گزارش های دوره ای / گزارش شاخص ها

2-     رضایت سنجی مداوم به صورت تلفنی از بیماران ترخیص شده از بیمارستان ها

3-     انجام اعتبار بخشی داخلی تمام بیمارستانهای سبزوار

4-     پیگیری رفع مشکلات اعتبار بخشی بیمارستانها و بهبود ارزیابی بیمارستانها

5-     بازدید از بخش های مختلف بیمارستانها به گونه ای که از اذر ماه 96 بالغ بر 15 بار از بیمارستانهای سبزوار

6-     بازدید از پایگاه های اورژانس 115 (از اذر ماه 96 به تعداد 20 مورد بازدید)

7-     ارائه گزارش و بازخورد بازدید ها و پیگیری رفع مشکلات موجود

8-     برگزاری جلسات مدون با سوپروایزین آموزشی و سوپروایزین کنترل عفونت

9-      

ارتقا سطح علمی و دانش کارکنان جامعه پرستاری

1-     پیگیری انجام نیاز سنجی دوره های آموزشی جهت کارکنان توسط پرسنل سوپروایزر آموزشی

2-     جمع بندی و اولویت بندی نیاز سنجی آموزشی

3-     تنظیم تقویم آموزش های تخصصی کارکنان پرستاری با هماهنگی سوپروایزرین آموزشیجهت تکمیل برنامه توسعه فردی

4-     برگزاری جلسات مدون با سوپروایزین آموزشی و سوپروایزرین کنترل عفونت و بررسی مشکلات آموزشی

5-     اعلام دوره های پیشنهادی به معاونت توسعه جهت اخذ مجوز( 60 دوره)

6-     برگزاری دور های آموزشی طبق برنامه زمان بندی شده با همکاری اعضای هیئت علمی.لازم به ذکر است در سال جاری بالغ 110 دوره آموزشی برگزار گردید.

7-     نظارت بر گزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت توسط کارشناسان مدیریت پرستاری

8-     جمع آوری نتایج آزمون  کارگاه های آموزشی جهت نظارت بر ثبت صحیح دوره آموزشی در شناسنامه آموزشی کارکنان

9-     تهیه محتوای آموزشی کارگاه های غیرحضوری و نظارت بر اجرای آن

10-   اجرای برنامه عملیاتی آموزش و برگزاری آزمون های توجیهی بدو ورود

مدیریت نیروی انسانی

1-     نظارت مستمر بر تناسب نیروی انسانی و حجم کار در بخش ها

2-     برگزاری جلسات مداوم با مدیران پرستاری بیمارستانها( 15 جلسه در طی سال)

3-     تصمیم گیری در خصوص نیروهای انتقالی ، مامور و متقاضیان بازنشستگی

4-      تشکیل جلسات با روسای دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی و تصمیم گیری در خصوص کاردانشجویی ، ملزومات استوک دارویی، هیئت علمی بالینی و فیلتر شدن کار دانشجویی به دانشجویان ترم 7 و 8 با معدل بالای 16 جهت ارتقای کیفیت کار دانشجویی

5-     پیگیری برون سپاری تزریقات بیمارستانهای واسعی و حشمتیه و تشکیل کمیته فنی آن

6-     پیگیری برون سپاری منشی های بیمارستانها و آزادسازی حداقل تعداد 20 نیروی پرستاری در صورت اجرا

7-     پیگیری مشکلات نیروهای شرکتی

8-     پیشنهاد و پیگیری توسعه تخت های بخش  NICU بیمارستان مبینی و برگزاری جلسات متعدد در این خصوص

9-     عضویت مدیریت پرستاری دانشگاه در کمیته طرح تحول دانشگاه و شرکت در جلسات آن در سال 96

10-   ابلاغ دستورالعمل انتصاب و انتخاب مدیران پرستاری بیمارستانها و نظارت بر اجرای آن

ارتقا سطح سلامت کارکنان پرستاری و ایمنی بیماران

1-     تعیین عناوین آموزشی در خصوص ارتقا توانمندی کادر بالینی در زمینه ایمنی بیمار  و نظارت بر برگزاری آن

2-     فعال سازی کمیته مدیریت خطا به صورت ماهانه

3-     فعال سازی کمیته مرگ و میر 1 تا 59 ماه

4-     اندازه گیری میزان تبعیت کارکنان از چک لیست بهداشت دست

5-     اندازه گیری نرخ شیوع زخم فشاری  به منظور ارتقا اقدامات پیشگیرانه

6-     اندازه گیری نرخ شیوع سقوط از تخت به منظور ارتقا اقدامات پیشگیرانه

7-     برگزاری کارگاه کنترل عفونت جهت کادر پرستاری و خدمات

سایر فعالیت ها

1-     راه اندازی استوک دارویی جهت بیمارستانها در جهت کاهش کسورات دارویی

2-     تشکیل و پیگیری مصوبات کمیته های دانشگاهیی در خصوص مدیریت درمان سکته های حاد قلبی

3-     تشکیل و پیگیری مصوبات کمیته های دانشگاهیی در خصوص مدیریت درمان سکته های حاد مغزی

4-     برگزاری جلسات متعدد در خصوص اصلاح فرایند بیماران 247 و 724 و کاهش زمان خدمت رسانی به این بیماران

5-     پیگیری و اصلاح استانداردهای بیمارستانها

6-     پیگیری درخواست مجوز برای جذب کمک پرستاری از معاونت توسعه به تعداد 50 نفر

7-     برگزاری مراسم جشن روز پرستار