سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

شرح وظایف

شرح وظايف و اهداف :

    1.   شناسايي استعدادها و عملكردهاي  درخشان و طبقه بندي آن به شيوه عملي 

    2.   ايجاد زمينه براي شكوفايي و باروري استعدادها و خلاقيتها و تسهيل فعاليتهاي ايشان 

    3.   هدايت صحيح استعدادها به سمت اولويت نيازهاي كشور  

    4.   استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي دانشجويان  مستعد در پيشبرد اهداف مديريتي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني دانشگاه  

    5.   گسترش نوآوري، ابداع و خلاقيت، توان رهبري و كارآفريني در بين صاحبان استعدادها و عملكردهاي درخشان

واحدها
گزارش عملکرد مرکز