دسترسی سریع
پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

نیاز سنجی از اساتید جهت برگزاری کارگاه:


 

کارگاه های موضوعات آموزشی

عنوان کارگاه

نظر متقاضیان

تفکر انتقادی

 

کسب مهارت تدریس به شیوه سخنرانی

 

مهارت مشاوره با دانشجو

 

مهارت ارتباطی پزشک و بیمار

 

طح درس و  طرح دوره

 

روش های نوین آموزش یاددهی

 

آموزش بالینی روش های یاددهی یادگیری در عرصه

 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 

اخلاق پزشکی در آموزش

 

طراحی آزمون

 

آشنایی با روش آزمون OSCE

 

آموزش بیمار

 

روش ها و ابزار ارزیابی بالینی

 

مهارت های یادگیری

 

نظارت بالینی

 

آموزش بالینی

 

E.Learning

 

Log book and portfolio

 

کارگاه های پیشنهادی دیگر:

 کارگاه های موضوعات پژوهشی

عنوان کارگاه

نظر متقاضیان

نرم افزار آماری SPSS

 

مقاله نویسی

 

روش تحقیق کیفی

 

نرم افزار مدیریت منابع

 

طراحی پرسشنامه

 

پروپوزال نویسی

 

پژوهش در آموزش

 

گزارش مروری

 

روش تحقیق کمی

 

پزشکی مبتنی بر شواهد

 

ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد

 

گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد

 

غربالگری

 

اولویت بندی در پژوهش

 

کارگاه های پیشنهادی دیگر:

 

کارگاه های موضوعات مدیریتی

عنوان کارگاه

نظر متقاضیان

ارزشیابی اساتید

 

مدیریت زمان

 

اعتبار بخشی و ارزشیابی نوین

 

برنامه ریزی استراتژیک دانشکده ها و دانشگاه

 

مدیریت دانش

 

مبانی ارتقای کیفیت در آموزش

 

ارزشیابی برنامه

 

ارزشیابی درونی

 

مدیریت آموزشی

 

مدیریت پژوهشی

 

مدیریت و رهبری دانشگاهی

 

فرا ارزشیابی

 

نیازسنجی آموزشی و خدمات بهداشتی

 

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت QMS در مراکز آموزشی و دانشکده ها

 

کارگاه های پیشنهادی دیگر: