اعضا کمیسیون ماده 20 حفاظت در برابر اشعه

اعضاء کمیسیون ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه بدین شرح می باشند : 

- مسئول واحد محل خدمت

- مسئول فیزیک بهداشت واحد محل خدمت

- مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه

- مدیر منابع انسانی

- رئیس دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان