آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آئین نامه جدید پرداخت حق اشعه کارکنان هیأت علمی و غیر هیأت علمی، مصوب هیأت امناء دانشگاه به شرح پیوست می باشد.


ضمناً همکاران محترم بایستی فرم های ذیل را دریافت و پس از تکمیل به مسئول فیزیک بهداشت واحد مربوطه خود تحویل نمایند.

 

دانلود : فرم 2 تعیین درصد فوق العاده کار با اشعه
دانلود : فرم 1_درخواست تایید گروه پرتوکاری 
دانلود : فرم شماره 3- امتیازدهی جهت تعیین درصد پرتوکاری گروه ب 
دانلود : فرم شماره 3- امتیازدهی جهت تعیین درصد پرتوکاری گروه الف
دانلود : دستورالعمل حق اشعه مصوب هیأت امناء
دانلود : فرم ثبت معاینات پزشکی و آزمایشات دوره ای