جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
 

 

 

 

ماموریت :

 رسالت این مرکز، شناسایی و تبیین تعیین گرهای اجتماعی سالمت بعنوان علل ریشه ای بیماری ها و آسیب ها در جامعه در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه و کاهش بی عدالتی ها می باشد که این مهم با انجام و هدایت پژوهش های دانشگاهی و چند مرکزی کاربردی و انتقال دانش حاصل از آن به سازمانهای مرتبط و آموزش آموزش گروه های هدف(مردم، دانشجویان ، ارگان ها و دانشگاهیان، پژوهشگران )حاصل می گردد.

چشم انداز:

این مرکز بر آن است تا با انجام ماموریت های خود بعنوان نقش مرجع در مطالعات مرتبط با SDH در سطح شهرستان ، استان و کشورایفا نماید.

ارزشها:

حفظ و احترام به کرامت انسانی

ارتقای روحیه کار تیمی و مشارکت جمعی

 تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

فراهم سازی فرصت های یکسان

رعایت اصول اخلاق علمی در پژوهش

شایسته سالاری و مسئولیت پذیری

موضوعات استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت:

-همکاری های  ملی و بین المللی مرکز

 -سازمانهای سیاسی و اجتماعی فعال در زمینه مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت(شهر داری، استانداری و ....) 

 -ساختار سازمانی و قانونی مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

رویکرد های استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت:

جذب گرنت و همکاری در پروژه های تحقیقاتی مشترک با سازمان های ملی و بین المللی 

طراحی و اجرای کارگاههای آموزشی و سمینار ها و کنگره ها با همکاری سازمان های ملی 

مشارکت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های سازمانهای مختلف فعال در زمینهSDH 

جلب مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در زمینه برنامه های مرکز تحقیقاتSDH 

فضای فیزیکی و ساختار سازمانی مرکز تحقیقاتSDH

اهداف کلان :

 توسعه ساختاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در جامعه 

ترویج اهمیت پژوهش در عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت در جامعه در سطح شهرستان و استان و کشور و بین سازمانهای مختلف

 افزایش همکاری های مشترک با سازمانهای ملی و بین المللی

جلب مشارکت و توانمند سازی ذینفعان شهرستان واستان و کشور در خصوص SDH 

گسترش کمی و کیفی کمیته دانشجویی

دسترسی سریع

پیوندهای مفید

سبزوار- میدان طالقانی، ابتدای خیابان علامه، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی، طبقه پنجم، معاونت اجتماعی

صندوق پستی: 319 کد پستی:

تلفن: 44011592-051 آدرس اینترنتی: vcSocial.medsab.ac.ir پست الکترونیک: vc.Social@medsab.ac.ir