شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
فرم الکترونیک گزارش خطا

نام : *
نام خانوادگی : *
شماره تماس :
تاریخ بستری :
 بخش بستری:
 
 تشخیص :
 
 زمان بروز خطا :
 
 حیطه خطا :

1-  حادثه در مستند سازی 
2-
حادثه در هنگام پذیرش، ترخیص و انتقال بیمار                    
3-
حادثه دارویی                         
                              
4-
حادثه جراحی                                                        
5-
 حادثه تشخیصی                                                     
6-
  حادثه در واحد پاراکلینیک       
7-
حادثه درمانی
8-
حادثه در هنگام استفاده از تجهیزات                  
 
 شرح خطا


 
 علل بروز خطا


 
 راههای پیشگیری از خطا 
 

آیا خطا منجر به آسیب به بیمار شده است؟ 

 
آیا خطا منجر به آسیب به پرسنل شده است
 

در صورت آسیب رسیدن به پرسنل چه اقداماتی برای رفع آن انجام شده است

 
 هر پیشنهادی که برای جلوگیری از بروز موارد مشابه دارید را ذکر نمایید