سامانه فیزیک بهداشت و تعیین گروه پرتوکاری
حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد پرتوزا و دستگاههای پرتوساز، از طریق وضع قوانین و مقرارات مربوطه و همچنین کنترل و نظارت بر رعایت آنها، علم فیزیک بهداشت نامیده می شود. حفاظت در برابر اشعه در واقع حرفهای است که انسان، محیط زیست و نسلهای آینده را در برابر اثرات بیولوژیکی پرتوها بر اساس اصول علمی تدوین شده در دانش فیزیک بهداشت بر عهده دارد.
همکاران محترمی که تقاضای برقراری حق اشعه را دارند، بایستی بر اساس فرآیند تعریف شده، در ابتدا فرم تعیین گروه پرتوکاری (لینک زیر) را تکمیل و ارسال نمایند و سپس فرم های شماره 1 و 2 (که در قسمت آئین نامه ها و دستورالعمل های این سامانه موجود می باشد) را تکمیل و تحویل مسئول فیزیک بهداشت واحد مربوطه خود نمایند.
جهت تکمیل فرم تعیین گروه پرتوکاری روی آیکون لینک زیر کلیک کنید :