دسترسی سریع
شنبه ٠٥ اسفند ١٤٠٢

 

استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (نسل نوین سال 1395)

 

 

1- مدیریت و رهبری                                                          

تیم حاکمیتی

تیم مدیریت اجرایی

بهبود کیفیت

مدیریت خطا

مدیریت خطر حوادث و بلایا

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تامین و تسهیلات اقامت

مدیریت غذایی


2- مراقبت و درمان 

مراقبت های عمومی بالینی

مراقبت های اورژانس

مراقبت های حاد

مراقبت های جراحی و بیهوشی

مراقبت های مادر و نوزاد


3- مدیریت پرستاری

مدیریت خدمات پرستاری

مهارت سنجی و بکارگیری کارکنان پرستاری

 

4- رعایت حقوق گیرنده خدمت

اطلاع رسانی و ارتباطات

تسهیلات و حمایتها

 

5- مدیریت دارو و تجهیزات

مدیریت دارویی

مدیریت تجهیزات

 

6- مدیریت اطلاعات

مدیریت اطلاعات سلامت

فناوری اطلاعات

 

7- مدیریت خدمات پاراکلینیک

مدیریت آزمایشگاه

تصویربرداری

فیزیوتراپی

طب انتقال خون

 

8- پیشگیری و بهداشت

مدیریت بهداشت محیط

مدیریت پسماند

مدیریت استریلیزاسیون

مدیریت خدمات رختشویخانه

بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان

پیشگیری و کنترل عفونت