هزینه ویزیت، اقامت در بخش عمومی غیر دولتی

 

تعرفه سرپایی پزشکان و پاراکلینیک بخش عمومی غیردولتی در سال96