1.  کتابدار بالینی......................................................................pdf    ppt
  2. پزشکی مبتنی بر شواهد.......................................................pdf    ppt
  3. مقالات مروری نظام مند و جایگاه آن ها در تصمیم گیری بالینی......pdf    ppt
  4.  آشنایی با پایگاه pdf    ppt ................................................Clinical Key 
  5.   آشنایی با پایگاه pdf    ppt...................................................Uptodate 
  6.   آشنایی با پایگاه pdf    ppt ..................................................Cochrane  
  7.  معرفی پایگاه sciencedirect                                                                          
  8.  معرفی پایگاه Scopus
  9. آشنایی با پایگاه Cochrane
  10. راهنمای سامانه منبع یاب...................................................PDF
  11. راهنمای kopernio
آمار بازديد این صفحه:

888

تاریخ آخرین بروزرسانی:
جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩