سال 1395

وضعيت مشارکت خيرين سلامت در سال 1395

 

جدول 1 اطلاعات جذب کمک های نقدی خیّرین سلامت در سال 1395

رديف

عنوان

شهرستان

تعداد

مبلغ

1

کمک نقدي

سبزوار

56

4671560000

2

کمک نقدي

نقاب (مرکز برغمد )

1

1000000000

3

کمک نقدي

نقاب(درمان بستر حکم آباد)

1

1000000000

جمع

58

6671560000

جدول شماره( 2 ) اطلاعات زمين هاي اهدايي خيّرين سلامت در سال 1395

رديف

عنوان

شهرستان

تعداد قطعه

مساحت ( متر مربع )

مبلغ (ريال )

1

مرکز جامع سلامت شهری

سبزوار

3

1290

12500000000

2

پایگاه سلامت شهری

سبزوار

4

1400

9000000000

3

خانه بهداشت روستایی

سبزوار

1

216

1000000000

4

مرکز نقاب

نقاب

1

1800

10000000000

5

مرکز حاجی آباد حاج صفر

نقاب

1

3000

3000000000

6

خانه بهداشت کلاته انداده

نقاب

1

200

1000000000

7

خانه بهداشت حکم آباد

نقاب

1

150

1000000000

8

خانه سلامت بازقند

خوشاب

1

90

100000000

9

آموزشگاه بهورزی

جغتای

1

4800

7000000000

10

مرکز جامع سلامت

جغتای

1

1300

6000000000

11

خانه بهداشت زور زمند2

جغتای

1

400

1500000000

12

خانه بهداشت مزینان

داورزن

1

180

1000000000

13

خانه بهداشت باشتین

داورزن

1

275

30000000

جمع

18

15101

53130000000

جدول شماره(3) اطلاعات کمک هاي  خيّرين سلامت در زمينه احداث ، تعمير و بازسازي  در سال 1395

رديف

عنوان

شهرستان

تعداد

مبلغ (ريال )

1

تعمير و بازسازي  خانه بهداشت

خيرآباد - البلاغ( مرکز بهداشت )

2

35000000

2

احداث خانه سلامت بازقند

خوشاب

1

250000000

3

بهسازي پانسيون پزشک صدخرو

داورزن

1

10000000

4

رنگ آميزي داروخانه صدخرو

داورزن

1

5000000

جمع

5

300000000

جدول شماره( 4)  اطلاعات لوازم و تجهيزات پزشکي اهدايي خيّرين سلامت در سال 1395

رديف

عنوان

شهرستان

تعداد / نوع

مبلغ (ريال )

1

کمک به خريديونيت دندانپزشکي  عباس آباد عرب

نقاب

1

50000000

2

پروپ سطحي

نقاب

1

110000000

3

ساکشن

نقاب

3

50000000

4

تخت ويژه

نقاب

1

5

اسپکت

خوشاب

1

40000000

6

ميکسر  هماتولوژي

خوشاب

2

10000000

7

سانتريفوژ

خوشاب

2

15000000

8

روتاتور

خوشاب

2

10769334

9

يونيت دندانپزشکي محمد آباد گفت

جغتاي

1

200000000

10

کمک به خريد سل کانترريواده

جغتاي

1

180000000

11

تجهيزات آزمايشگاه

جغتاي

1

35000000

12

تجهيزات آزمايشگاه مزينان

داورزن

1

60000000

13

تجهيزات بينائي سنجي

داورزن

1

10000000

14

دستگاه اکسيژن ساز

داورزن

1

20000000

جمع

19

790769334

جدول شماره( 5)  اطلاعات لوازم و تجهيزات اداري اهدايي خيّرين سلامت در سال 1395

رديف

عنوان

شهرستان

تعداد / نوع

مبلغ (ريال )

1

خريد پنکه و کولر

مرکز بهداشت

2

20000000

2

آبگرمکن

مرکز بهداشت

1

5500000

3

چاپگر

مرکز بهداشت

2

12000000

4

ساير وسايل اداري

مرکز بهداشت

137

68500000

5

آبسردکن

نقاب

1

15000000

6

ساير تجهيزات

نقاب

30

200000000

7

ميز

خوشاب

2

4500000

8

يخچال

خوشاب

2

11000000

9

آب سرد کن

خوشاب

1

6500000

10

صندلي مراجعين

خوشاب

2

13000000

11

صندلي تاتوره

خوشاب

2

4500000

12

صندلي گردان

خوشاب

2

7000000

13

صندلي نمونه گيري

خوشاب

2

5500000

14

کابينت

خوشاب

2

60000000

15

آبگرمکن

خوشاب

2

7000000

16

قفسه بندي داروخانه مزينان

داورزن

1

20000000

17

تجهيز پانسيون پزشک

داورزن

1

15000000

جمع

192

475000000

جدول شماره(6) وضعيت کلي مشارکت خيّرين سلامت در سال 1395

رديف

عنوان

تعداد / قطعه

مبلغ (ريال )

1

کمک هاي نقدي

58

6671560000

2

زمين هاي اهدايي (15101 متر مربع )

18

53130000000

3

احداث ، تعمير و بازسازي 

5

300000000

4

لوازم و تجهيزات پزشکي اهدايي

19

790769334

5

لوازم و تجهيزات اداري اهدايي

192

475000000

جمع

292

61367329334