شورای مشارکت بانوان

آشنايي با شوراي مشارکت مردمي زنان مجمع خيرين سلامت سبزوار

با توجه به نقش آفريني مؤثر زنان به عنوان رکن اساسي خانواده و به منظور مشارکت فعالتر زنان در عرصه هاي سلامت ، بهداشت و درمان کشور و بهره گيري از ظرفيتهاي مختلف بانوان دراين عرصه ، شوراي مشارکتهاي مردمي زنان مجمع خيّرين سلامت سبزوار در تاريخ 12/11/1395 با حضور خانم ها دکتر ميترا الداغي، دکتر نور افشار، دکتر نجاتيپور، دکتر نعمت شاهي، دکتر دولتآبادي، خانم مرضيه کياني، مهناز بلالي ، معصومه وليپور، فاطمه سلطاني، راحيل محمودي، شهره جميلي، فاطمه کافيثاني، معصومه ولي پور، معصومه طبسي، فاطمه ساعيمهر، حبيبه رضايي، مهين مرادي، مرجان حجازي، الهام کريمي، زکيه ايزي، زهرا احمدزاده تشکيل گرديد. همچنين در تاريخ 28/11/95 سرکارخانم مرضيه کياني با اکثريت آرا وصلاحديد اعضاي شورا به عنوان رئيس شورا انتخاب گرديدند.

اهداف شوراي مشارکت مردمي زنان

1- فراهمآوردن امکان شناسايي ، سازماندهي ، و برنامهريزي براي بهره گيري صحيح از ظرفيت ممتاز زنان کشور در جهت جذب و جلب کمک ها و مشارکت هاي مردمي و هدايت آنها اولويت هاي ملي در حوزه سلامت کشور.

2- تأکيد برنقش محوري زنان بعنوان هدايتگران سلامت جسمي ، روحي و معنوي خانواده

3- تلاش در جهت ترويج فرهنگ پيشگيرانه در حوزه سلامت جامعه با تأکيد بر نقش محوري زنان و مادران به عنوان مربيان فرهنگي جامعه.

4- تقدير و حمايت از برنامه زنان خيّردر جهت سرمايهگزاري بهينه آنان در حوزه سلامت.

وظايف و اختيارات شوراي مشارکت مردمي زنان

1- همياري درامورحمايتي ، نيکوکاري و امورخيريه و توسعه برنامههاي بهداشتي، درماني ، در حوزه امور سلامت زنان کشور.

2- تلاش درجهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه وحمايت معنوي از فعاليتهاي موسسات خيريه در بخش سلامت زنان کشور.

3- تلاش ، همفکري و همياري افراد ،گروهها و اقشار مختلف زنان در راستاي تبيين اولويتهاي پيشگيرانه در حوزه سلامت زنان جامعه.

4- ظرفيتسازي و ترغيب در جهت عملياتي نمودن طرحهاي بهداشتي و درماني با بهرهمندي از حضور موثر زنان خير جامعه.

5- شناسايي و جذب و ايجاد بانک اطلاعات جامع از زنان خير فعال در عرصه سلامت کشور.


 


مشروح فعالیت‎های شوراي مشارکت بانوان سبزوار